Sutarčių teisė

Kas­dien su­da­ro­ma tūks­tan­čius įvai­riau­sių su­tar­čių: per­ka­mi mais­to pro­duk­tai, dra­bu­žiai, va­žiuo­ja­ma vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu, siun­čia­mi laiš­kai ir t.t. Apie šių veiks­mų reikš­mę net ne­su­si­mąs­to­ma tol, kol ne­ky­la kon­flik­tas, pvz., par­duo­tu­vė­je nu­si­pir­kus ne­ko­ky­biš­ką pre­kę, pa­štui pra­ra­dus siun­ti­nį, pa­vė­la­vus trau­ki­niui ir pan. Ir tik ta­da su­vo­kia­ma, kad vi­si šie veiks­mai tei­si­niu po­žiū­riu san­do­riai – tiks­liau – su­tar­tys. Su­tar­tis – la­biau­siai pa­pli­tu­si san­do­rių rū­šis. Ver­sli­nin­kai, de­rė­da­mie­si dėl su­tar­ties, pa­si­tel­kia tei­si­nin­kus, ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tus, kruopš­čiai iš­nag­ri­nė­ja su­tar­ties są­ly­gas, pri­si­i­ma­mus įsi­pa­rei­go­ji­mus ir at­sa­ko­my­bę. Var­to­to­jai, bū­da­mi ma­žiau pa­ty­rę, pa­si­ra­šy­da­mi iš anks­to pa­slau­gų tei­kė­jo pa­reng­tas stan­dar­ti­nes su­tar­tis, daž­niau­siai ati­džiai ne­nag­ri­nė­ja su­tar­ties są­ly­gų ir ga­li pa­blo­gin­ti sa­vo pa­dė­tį.

Sutarciu-teise

 1. Sutarties samprata:

  1. Su­tar­tis yra dvie­jų ar dau­giau as­me­nų su­si­ta­ri­mas su­kur­ti, pa­keis­ti ar nu­trauk­ti ci­vi­li­nius tei­si­nius san­ty­kius, kai vie­nas ar ke­li as­me­nys įsi­pa­rei­go­ja ki­tam as­me­niui ar as­me­nims at­lik­ti tam tik­rus veiks­mus (ar su­si­lai­ky­ti nuo tam tik­rų veiks­mų at­li­ki­mo), o pas­ta­rie­ji įgy­ja rei­ka­la­vi­mo teisę. 
  2. Su­tar­tims tai­ko­mos šio ko­dek­so nor­mos, reg­la­men­tuo­jan­čios dvi­ša­lius ir dau­gia­ša­lius san­do­rius.
  3. Su­tar­tims tai­ko­mos šios kny­gos I da­lies nor­mos, reg­la­men­tuo­jan­čios ben­druo­sius prie­vo­lių tei­sės klau­si­mus, jei­gu su­tar­ti­nių san­ty­kių nor­mos ne­nu­sta­to iš­im­čių iš ben­drų tai­syk­lių.
 2.  

 3. Sutarties funkcijos:

  1. ini­cia­ty­vos; pa­si­reiš­kia su­tar­ties da­ly­vių dia­po­zi­ty­viš­ku­mu, t.y. ge­bė­ji­mu spręs­ti dėl ki­tos ša­lies, dėl tu­ri­nio ir pan.
  2. ko­or­di­na­ci­jos; ša­lys, bū­da­mos ly­gios, tar­pu­sa­vy­je de­ri­na sa­vo veiks­mus;
  3. su­tar­ties gy­ni­mo; jos pa­skir­tis – pa­veik­ti su­tar­ties ša­lis, kad jos ne­nu­kryps­ta­mai, tin­ka­mai vyk­dy­tų su­tar­ties są­ly­gas. Ši funk­ci­ja ga­li bū­ti re­a­li­zuo­ja­ma pa­si­nau­do­jant ša­lies tei­sę pri­vers­ti­nai įvyk­dy­ti prie­vo­lę.
 4.  

 5.   Esminis sutarties požymis:

  • sie­ki­mas su­kur­ti tar­pu­sa­vio tei­ses ir pa­rei­gas. Iš ki­tos pu­sės su­tar­tis yra san­do­ris, ku­riam tai­ko­mos dvi­ša­lius ir dau­gia­ša­lius san­do­rius reg­la­men­tuo­jan­čios nor­mos.
 6.  

 7. Sutarties laisvės principas. Sąžiningumo ir teisingumo principai.

  • Šis prin­ci­pas yra ki­lęs iš taip va­di­na­mos va­lios dok­tri­nos, ku­ri aiš­ki­na, kad su­tar­tis yra dvie­jų ir dau­giau as­me­nų va­lios su­ta­pi­mas. Va­li­nis su­tar­ties as­pek­tas šian­dien įtvir­tin­tas vi­sų vals­ty­bių ci­vi­li­nė­je tei­sė­je ir nu­ma­to­ma ga­li­my­bė pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čia su­tar­tį, su­da­ry­tą esant va­lios trū­ku­mų.[1] Jei­gu ša­lis yra ver­čia­ma su­da­ry­ti su­tar­tį – pa­žei­džia­mas va­lios prin­ci­pas. Dau­gu­mos vals­ty­bių tei­sė nu­sta­to,kad su­tar­tis, su­da­ry­ta gra­si­ni­mo, ap­gau­lės ar su­kly­di­mo įta­ko­je – ne­ga­lio­ja.Pa­pras­tai su­tar­ties lais­vės prin­ci­pas ana­li­zuo­ja­mas ke­tu­riais as­pek­tais:
   • lais­ve su­da­ry­ti su­tar­tį;
   • lais­ve at­si­sa­ky­ti su­da­ry­ti su­tar­tį;
   • lais­ve lais­vai nu­sta­ty­ti su­tar­ties tu­ri­nį;
   • lais­ve su­da­ry­ti su­tar­tis, ku­rių įsta­ty­mas ne­nu­ma­to, jei­gu to­kios su­tar­tys ne­pri­eš­ta­rau­ja tei­sei ir ge­rai mo­ra­lei.

  Tai­gi, su­tar­ties lais­vės prin­ci­pas, kaip ir bet ku­ris ki­tas tei­sės prin­ci­pas, nė­ra ab­so­liu­tus ir ne­kin­tan­tis. Il­gai­niui Nuo neut­ra­lu­mo su­tar­ties są­ly­gų at­žvil­giu, per­ei­ta prie su­tar­ties są­ly­gų kon­tro­lės; in­di­vi­du­a­lus po­žiū­ris į su­tar­tį ir jos są­ly­gas pa­keis­tas ko­lek­ty­vi­niu. Šian­dien su­tar­ties lais­vės prin­ci­pas lie­ka svar­biau­siu su­tar­čių tei­sės prin­ci­pu ir jo pa­grin­du kon­struo­ja­mas vi­sas su­tar­čių tei­sės ins­ti­tu­tas. Ta­čiau jo tai­ky­mas, dėl mi­nė­tų ap­ri­bo­ji­mų yra pa­kan­ka­mai su­dė­tin­gas.

 8.  

  Viešoji sutartis.

  1. Vie­šą­ja su­tar­ti­mi lai­ko­ma su­tar­tis, ku­rią su­da­ro ju­ri­di­nis as­muo (ver­sli­nin­kas), tei­kian­tis pa­slau­gas ar par­duo­dan­tis pre­kes vi­siems, kas tik krei­pia­si (trans­por­to, ry­šių, elek­tros, ši­lu­mos, du­jų, van­den­tie­kio ir kt. or­ga­ni­za­ci­jos).
  2. Vi­siems pa­slau­gas tei­kian­tis ar pre­kes par­duo­dan­tis ju­ri­di­nis as­muo (ver­sli­nin­kas) pri­va­lo su­da­ry­ti su­tar­tį su bet ku­riuo as­me­niu, kai šis krei­pia­si, iš­sky­rus įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tvir­tin­tas iš­im­tis.
  3. Su­da­ry­da­mas vie­šą­sias su­tar­tis, ju­ri­di­nis as­muo (ver­sli­nin­kas) ne­tu­ri tei­sės kam nors su­teik­ti pri­vi­le­gi­jų, iš­sky­rus įsta­ty­mų nu­sta­ty­tus at­ve­jus.
  4. Vie­šo­sio­se su­tar­ty­se nu­sta­to­mos pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos bei ki­tos są­ly­gos tu­ri bū­ti vie­no­dos vi­siems tos pa­čios ka­te­go­ri­jos var­to­to­jams, iš­sky­rus įsta­ty­mų nu­sta­ty­tus at­ve­jus, kai at­ski­rų ka­te­go­ri­jų var­to­to­jams ga­li bū­ti tai­ko­mos leng­va­ti­nės są­ly­gos
  5. Įsta­ty­mų nu­sta­ty­tais at­ve­jais ju­ri­di­nis as­muo (ver­sli­nin­kas) pri­va­lo pa­teik­ti ati­tin­ka­mai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai tvir­tin­ti stan­dar­ti­nes vie­šo­sios su­tar­ties są­ly­gas. Įsta­ty­mų nu­sta­ty­tais at­ve­jais vie­šo­sios su­tar­tys ga­li bū­ti su­da­ro­mos pa­gal abiem ša­lims pri­va­lo­mas stan­dar­ti­nes są­ly­gas, pa­tvir­tin­tas ati­tin­ka­mos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos.

   

 9. Esminės, įprastinės, atsitiktinės sutarties sąlygos.

  1. Es­mi­nės – yra tos su­tar­ties tu­ri­nio są­ly­gos, ku­rių ne­sant su­tar­tis lai­ko­ma ne­su­da­ry­ta. Es­mi­nės są­ly­gos ga­li at­si­ras­ti, kai:
   1. jas nu­ma­to įsta­ty­mas (pvz., tur­to per­lei­di­mas su są­ly­ga iš­lai­ky­ti iki gy­vos gal­vos);
   2. kai es­mi­nės są­ly­gos bū­ti­nos tam tik­ros rū­šies su­si­ta­ri­mams; pvz., kai­na yra bū­ti­na są­ly­ga kai su­tar­tis yra at­ly­gin­ti­na, ran­gos su­tar­ty­je es­mi­nės są­ly­gos yra dėl da­ly­ko, kai­nos ir ter­mi­no ir pan.
   3. kai es­mi­nės yra vi­sos su­tar­ties są­ly­gos, dėl ku­rių vie­nos ša­lies pa­reiš­ki­mu tu­ri bū­ti su­si­tar­ta (kai šios są­ly­gos nė­ra es­mi­nės pa­gal įsta­ty­mą ar su­tar­ties es­mę). Pvz., Pir­kė­jo rei­ka­la­vi­mas, kad daik­tas bū­tų pri­sta­ty­tas į nu­ro­dy­tą vie­tą.
  2. Įpra­sti­nės  – va­di­na­mos įsta­ty­mo nu­sta­ty­tos są­ly­gos, ku­rios dėl su­tar­ties su­da­ry­mo fak­to tam­pa pri­va­lo­mos jos ša­lims. Nuo es­mi­nių ski­ria­si tuo, kad dėl jų ne­rei­kia su­si­tar­ti su­tar­ties ša­lims. (PVZ. CK 6.393, CK 4.49 str.)
  3. At­si­tik­ti­nė­mis va­di­na­mos ša­lių su­si­ta­ri­mu nu­sta­to­mos są­ly­gos, ku­rių įsta­ty­mus ne­re­gu­liuo­ja ar­ba ku­rias nu­sta­to dis­po­zi­ty­vi­nės nor­mos.

 

 1. Prelimenarioji sutartis 

Skirta užtikrinta pagrindinės sutarties pasirašymui. Rankpinigių perdavimui. Visos sąlygas reikia surašyti.

  1. Pre­li­mi­na­ri­ą­ja su­tar­ti­mi lai­ko­mas ša­lių su­si­ta­ri­mas, pa­gal ku­rį ja­me ap­tar­to­mis są­ly­go­mis ša­lys įsi­pa­rei­go­ja at­ei­ty­je su­da­ry­ti ki­tą – pa­grin­di­nę – su­tar­tį.
  2. Pre­li­mi­na­rio­ji su­tar­tis tu­ri bū­ti ra­šy­ti­nė. For­mos rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mas pre­li­mi­na­ri­ą­ją su­tar­tį da­ro ne­ga­lio­jan­čią.
  3. Pre­li­mi­na­rio­jo­je su­tar­ty­je ša­lys tu­ri nu­ro­dy­ti ter­mi­ną pa­grin­di­nei su­tar­čiai su­da­ry­ti. Jei­gu šis ter­mi­nas ne­nu­ro­dy­tas, pa­grin­di­nė su­tar­tis tu­ri bū­ti su­da­ry­ta per me­tus nuo pre­li­mi­na­rio­sios su­tar­ties su­da­ry­mo.
  4. Jei­gu pre­li­mi­na­ri­ą­ją su­tar­tį su­da­riu­si ša­lis ne­pa­grįs­tai ven­gia ar at­si­sa­ko su­da­ry­ti pa­grin­di­nę su­tar­tį, ji pri­va­lo at­ly­gin­ti ki­tai ša­liai pa­da­ry­tus nuos­to­lius.
  5. Jei­gu ša­lys per pre­li­mi­na­rio­jo­je su­tar­ty­je nu­sta­ty­tą ter­mi­ną pa­grin­di­nės su­tar­ties ne­su­da­ro, tai prie­vo­lė su­da­ry­ti šią su­tar­tį pa­si­bai­gia.

 

 1. Oferta. Ofertos galiojimas.

Pateikiamas pasiūlymas sudaryti sutartį.

  1. Pa­siū­ly­mas su­da­ry­ti su­tar­tį lai­ko­mas ofer­ta, jei­gu jis pa­kan­ka­mai api­bū­din­tas ir iš­reiš­kia ofe­ren­to ke­ti­ni­mą bū­ti su­tar­ties sais­to­mam ir įsi­pa­rei­go­jan­čiam ak­cep­to at­ve­ju.
  2. Ofer­ta ga­li bū­ti ad­re­suo­ta kon­kre­čiam as­me­niui ar­ba ne­nu­sta­ty­tam as­me­nų skai­čiui (vie­šo­ji ofer­ta).
  3. Ofer­ta įsi­ga­lio­ja, kai ją gau­na ak­cep­tan­tas.
  4. Ofer­tą, net ir ne­at­šau­kia­mą, ofe­ren­tas ga­li pa­nai­kin­ti, jei­gu pra­ne­ši­mą apie jos pa­nai­ki­ni­mą ad­re­sa­tas gau­na anks­čiau ne­gu ofer­tą ar­ba kar­tu su ja.

 

 1. Viešoji oferta.

Viešas pasiūlymas parduoti.

  1. Vie­šą­ja ofer­ta lai­ko­mas vi­siems skir­tas pa­siū­ly­mas su­da­ry­ti su­tar­tį, taip pat pre­kių pa­žy­mė­to­mis kai­no­mis iš­dės­ty­mas par­duo­tu­vės vit­ri­no­je ar len­ty­no­je ar­ba at­ly­gi­ni­mo pa­ža­dė­ji­mas už tam tik­rų veiks­mų at­li­ki­mą.
  2. Vie­šo­ji ofer­ta, at­šauk­ta to­kia pat for­ma, kaip bu­vo pa­reikš­ta, tam­pa ne­ga­lio­jan­ti, nors apie jos at­šau­ki­mą su­ži­no­jo ne vi­si as­me­nys, ku­riems ofer­ta bu­vo ži­no­ma.
  3. Vie­šą­ja ofer­ta ne­lai­ko­mi kai­no­raš­čiai, pro­spek­tai, ka­ta­lo­gai, ta­ri­fai ir ki­ta in­for­ma­ci­nė me­džia­ga, iš­sky­rus įsta­ty­mų nu­sta­ty­tas iš­im­tis.
 1. Akceptas. Akceptavimo terminas.

 Pasiūlymo priėmimas pasirašant. Formos: telefonu, el. paštu, faksu ir t.t.

  1. Ak­cep­tan­to pa­reiš­ki­mas ar­ba ki­toks jo el­ge­sys, ku­riuo pa­reiš­kia­mas ofer­tos pri­ėmi­mas, lai­ko­mas ak­cep­tu. Ty­lė­ji­mas ar­ba ne­vei­ki­mas sa­vai­me ne­lai­ko­mas ak­cep­tu.
  2. Ak­cep­tas su­ke­lia tei­si­nes pa­sek­mes nuo to mo­men­to, kai jį gau­na ofe­ren­tas.
  3. Ofer­ta tu­ri bū­ti ak­cep­tuo­ja­ma per ofe­ren­to nu­ro­dy­tą ter­mi­ną, o kai jis ne­nu­ro­dy­tas, – per pro­tin­gą ter­mi­ną, at­si­žvel­giant į kon­kre­čias ap­lin­ky­bes, tarp jų – ir į ša­lių nau­do­ja­mų ry­šio prie­mo­nių ga­li­my­bes.
  4. Žo­di­nė ofer­ta tu­ri bū­ti ak­cep­tuo­ja­ma ne­del­siant, jei­gu at­si­žvel­giant į kon­kre­čias ap­lin­ky­bes ne­da­ry­ti­na ki­to­kia iš­va­da.

 

 1. Sudarymo momentas – kai sutartis yra pasirašoma.
 1. Sutarčių standartinės sąlygos – esminės sąlygos, užtikrinimas vykdymo
 1. Netikėtos sutarčių sąlygos – neprotingos sutarties sąlygos
 2. Nestandartinės sutarties sąlygos – papildomi punktai, atskirai sutarta
 3. das
 4. Sutarties galia – prilyginama įstatymui, turi tokią pačią galią
 5. Sutarties galia tretiesiems asmenims – tas kuris yra suinteresuotas tos sutarties sudarymu, be pagrindinių dalyvių
 6. Numatomos pačioje sutartyje. Arba nustatytos sutartyje.
 7. Sutarties dalyko kokybė –
 8. Sutarties vykdymo principai – nebus.
 9. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms
 10. Sutarties neįvykdymas ar netinkamas vykdymas – sutartis turi būti vykdoma tinkamai ir laiku.
 11. Sutarties vykdymo sustabdymas – morotoriumu valstybė gali sustabdyti sutarčių vykdymą.
 12. Įvykdymo trūkumų pašalinimas – susitarus šalinamas, galima pakeisti sąlygas, kitu atveju reikia kreiptis į teismą.
 13. Papildomas terminas sutarčiai įvykdyti – galima susitarti jeigu abi šalys sutinka sutarties įvykdymo terminą atidėti
 14. Palūkanos – 5%
 15. Nenugalima jėga – stichinės nelaimės
 16. Reikalavimas įvykdyti sutartį – šalis turi teisę reikalauti
 17. Restitucija – sandorio turtinės padėties gražinimas į pradinę padėti
 18. Absoliutus ir santykinis sutarties negaliojimas – absoliučiai negaliojantys sandoriai yra niekiniai

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *