Matematikos terminų vertimas į lietuvių kalbą

Šiame straipsnyje pateikiu išversuts matematikos terminus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Lentelė yra nepilna, bet paruošta, kad viskas tilptų į vieną lapą.

Matematika ir Lietuva

Matematikos terminai lietuviškai.

Žodis Tarimas Vertimas Pavyzdžiai
equation [ɪˈkweɪʃn] lygtis simple equation – pirmojo laipsnio lygtis
System of Equations lygčių sistema
System of Inequalities nelygybių sistema
quadratic [kwɔˈdrætɪk] kvadratinė lygtis quadratic equation – kvadratinė lygtis
square [skwɜə] kvadratas three square is nine – trys kvadratu yra devyni
cube [kju:b] (pa)kelti kubu the cube of 4 is 64 – 4 kubu lygu 64
cubic [ˈkju:bɪk] kubinis cubic metre – kubinis metras
root [ru:t] šaknis
positive [ˈpɔzɪtɪv] teigiamas positive number – teigiamas skaičius
negative [ˈnegətɪv] neigiamas negative quantity – neigiamasis dydis
variable [ˈvɜərɪəbl] kintamasis undefined variable – neapibrėžtasis kintamasis
solution  [səˈlu:ʃn] sprendinys, atsakymas the only solution – vienintelis sprendinys
degree [dɪˈgri:] laipsnis an angle of 90 degrees – 90° kampas
equal [ˈi:kwəl] lygus let x be the equal of y – tarkime, kad x yra lygus y
Equals sign [ˈi:kwəl] [saɪn] lygybės ženklas
expression [ɪkˈspreʃn] reiškinys algebraic expression – algebrinis  reiškinys
Add [æd] sudėti to add two and six – sudėti du ir šešis
addition [əˈdɪʃn] sudėtis
subtract [səbˈtrækt] atimti subtract 3 from 9 – atimkite 3 iš 9
subtraction [səbˈtrækʃn] atimtis
multiply [ˈmʌltɪplaɪ] (pa)dauginti, sudauginti 3 multiplied by 4 is – tris padauginus iš 4 gauname
multiplication [ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn] daugyba, dauginimas multiplication table – daugybos lentelė
divide [dɪˈvaɪd] dalinti, dalyti 30 divided by 6 is/gives – 30 padaliję iš 6 gauname
division [dɪˈvɪʒn] dalijimas division sign – dalybos ženklas
uknown [ʌnˈnəun] nežinomas, nežinomasis x is uknown – x yra nežinomas
exponential  [ˌekspəˈnenʃl] rodiklinis, eksponentinis exponential function – rodiklinė funkcija
logarithm [ˈlɔgərɪðəm] logaritmas common logarithm – dešimtainis logaritmas
logarithmic [ˌlɔgəˈrɪðmɪk] logaritminis logarithmic equation – logaritminė lygtis
trigonometry [ˌtrɪgəˈnɔmɪtrɪ] trigonometrija Trigonometric formulas – trigonometrinės form.
curve [kə:v] kreivė error curve – paklaidų kreivė
sine [saɪn] sinusas
cosine [ˈkəusaɪn] kosinusas cosine rule – kosinuso taisyklė
tangent [ˈtændʒənt] tangentas, liestinė tangent function – kotangento funkcija
cotangent [ˌkəuˈtændʒənt] kotangentas
parameter [pəˈræmɪtə] parametras
biquadratic [ˌbaɪkwɔˈdrætɪk] bikvadratinis, dvikvadratis
irrational [ɪˈræʃnəl] iracionalus, iracionalinis irrational number – iracionalus skaičius
rational [ˈræʃnəl] racionalus rational expressions – racionalieji reiskiniai
linear [ˈlɪnɪə] tiesinis linear equation – tiesinė lygtis;
power [ˈpauə] laipsnis 4 to the second power – 4 pakėlus antruoju laipsniu
squared [skwɜəd] pakeltas kvadratu 2 squared – 2 pakėlus kvadratu
exponent [ɪkˈspəunənt] laipsnio rodiklis
numerator [ˈnju:məreɪtə] skaitiklis raise numerator to power – pakėlus skaitiklį
denominator [dɪˈnɔmɪneɪtə] vardiklis, daliklis common denominator – bendras vardiklis
bracket [ˈbrækɪt] skliaustelis, skliaustas angle brackets  – laužtiniai skliaustai/skliausteliai
geometry [dʒɪˈɔmətrɪ] geometrija descriptive geometry –  braižomoji geometrija
length [leŋθ] ilgis to be 20 cm in length – būti 20 cm ilgio
width [wɪdθ] plotis in width – į plotį, pločio
height [haɪt] aukštis free height – laisvasis aukštis
area [ˈɜərɪə] plotas area of a triangle – trikampio plotas
volume [ˈvɔlju:m] tūris volume unit – tūrio vienetas
weight [weɪt] svoris to lift heavy weights – pakelti didelius svorius

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *