Kas­dien su­da­ro­ma tūks­tan­čius įvai­riau­sių su­tar­čių: per­ka­mi mais­to pro­duk­tai, dra­bu­žiai, va­žiuo­ja­ma vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu, siun­čia­mi laiš­kai ir t.t. Apie šių veiks­mų reikš­mę net ne­su­si­mąs­to­ma tol, kol ne­ky­la kon­flik­tas, pvz., par­duo­tu­vė­je