Category: Learn

Projektas FastPNG

Projekto puslapis – http://582835.s.dedikuoti.lt/fastpng/ Projekto failai – Siųstis: fastpng Projekto pristatymas – Siųstis: Projektas FastPNG
Read More

Sutarčių teisė

Kas­dien su­da­ro­ma tūks­tan­čius įvai­riau­sių su­tar­čių: per­ka­mi mais­to pro­duk­tai, dra­bu­žiai, va­žiuo­ja­ma vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu, siun­čia­mi laiš­kai ir t.t. Apie šių veiks­mų reikš­mę net ne­su­si­mąs­to­ma tol, kol ne­ky­la kon­flik­tas, pvz., par­duo­tu­vė­je
Read More

Elektrotechnika 2.0

Logikos algebros pagrindinės sąvokos Ryšių technikoje, valdyme, ESM ir kt. naudojami signalai, kurių parametrai (amplitudė, trukmė ar pan.) pateikiami arba analogine (netrūkia), arba diskretine (dažniausiai binarine) forma. Priklausomai
Read More

Teisė Kontroliniai klausimai

Teisė Kontroliniai klausimai Teisės klausimai ir atsakymai iš civilinės teisės. Kokius santykius reguliuoja civilinė teisė? Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 1.1 straips­ny­je sa­ko­ma, kad šis ko­dek­sas reg­la­men­tuo­ja as­me­nų tur­ti­nius
Read More